สำนักงานประกันสังจังหวัดภูเก็ต ขอประกาศรายชื่อผู้สมัครมีสิทธิเข้าเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเลือกสรร และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ตามหนังสือที่ส่งมานี้

09 กรกฏาคม 2564